نظامیان صهیونیست یک جوان فلسطینی را به شهادت رساندند

عکس: .
تاریخ خبر: 2:11 04/01/1396