رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور

عکس:
تاریخ خبر: